Kategórie

Výrobcovia

Odber noviniek

V Š E O B E C N É    O B C H O D N É     P O D M I E N K Y

I.

Všeobecné ustanovenia

1) Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť:

 

JMPromotion, s.r.o.

Družstevná 77

976 32 bADíN

 

Mobil: 0903 556 170, 0949 261 908

E-mail: obchod.bebaby@gmail.com

 

IČO: 36 689 505

DIČ: 2022256434

IČ DPH: SK 2022256434

 

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka      č. 12196/S, oddiel: Sro. (ďalej len „predávajúci“)

 

a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

 

Orgán dohľadu:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj,

Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048/4124969, fax: 048/4124693, e-mail: bb@soi.sk

 

2) Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá spôsobom uvedeným v bode II. ods.1 týchto Obchodných podmienok, kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

 

II.

Objednávka

1) Kupujúci si môže objednať tovar nasledovne:

-          priamo na internetovej stránke www.bebaby.sk prostredníctvom nákupného košíka

-          e-mailom na adrese obchod.bebaby@gmail.com (s uvedením presného názvu tovaru, počtu objednaných kusov, presnej adresy a telefónneho čísla kupujúceho)

-          osobne v predajni BeBaby, Kalinčiakova 1, 974 05  Banská Bystrica.

2)      Objednávka vykonaná prostredníctvom nákupného košíka alebo e-mailom sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 102/2014 Z. z.“) chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

3)      Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, ktorá vzniká samotným dodaním tovaru kupujúcemu. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

4)      Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) príde kupujúcemu potvrdenie o prijatí a podrobnostiach objednávky (dostupnosť tovaru, cena, dodacia lehota a pod.). Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

5)      Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii, alebo pri realizácii objednávky. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

6)      Vyplnením záväznej objednávky, či registračného formulára v rámci internetového obchodu dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje budú v zmysle zákona č. 428/2002     Z. z. o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

7)   Potvrdená objednávka je záväzná, preto v prípade záujmu zrušiť túto záväznú objednávku je kupujúci povinný bezodkladne informovať predávajúceho. Ak bol tovar odoslaný na prepravu pred doručením žiadosti o zrušenie objednávky, môže kupujúci vrátiť tovar v zmysle zákona a to spätným odoslaním neporušeného tovaru na vlastné náklady aj s priloženým daňovým dokladom.Peniaze budú vrátené bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. Spätná zásielka kupujúceho zaslaná formou dobierky nebude zo strany predávajúceho prevzatá z účtovných dôvodov.   Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom) na adresu obchod.bebaby@gmail.com.

8)      Predávajúci má právo zrušiť objednávku, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar alebo ho zabezpečiť za dohodnutú cenu. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci zaplatil zálohu alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu do troch pracovných dní. Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne alebo neúplne uvedené kontaktné údaje, nedostupnosť kupujúceho a pod.).

III.

Dodacie lehoty a podmienky

1)      Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. Vo výnimočných prípadoch, keď objednaný tovar nie je na sklade, a nie je k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov, môže byť dodacia lehota dlhšia. Doručenie kuriérom je do 24 hodín od odoslania tovaru. Doručenie poštou je 1 - 5 dní od odoslania tovaru. Doručovanie sa vykonáva počas pracovných dní v rámci SR. V prípade záujmu o doručenie tovaru mimo SR je potrebné kontaktovať predávajúceho.

2)      O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať  pri potvrdení objednávky e-mailom alebo telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlades bodom 2.7 týchto Obchodných podmienok.

3)      Tovar je kupujúcemu odoslaný až po pripísaní peňazí na bankový účet predávajúceho.

4)      Predávajúci sa zaväzuje:

● dodať kupujúcemu druh, veľkosť, množstvo a farebné prevedenie objednaného tovaru a to v dohodnutej cene

● dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k poškodeniu tovaru počas prepravy.

5)      Predávajúci nezodpovedá za:

● oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou,

● oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúcim pri objednávaní tovaru,

● za poškodenie zásielky zavinené poštou,

● prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť.

6)      Kupujúci sa zaväzuje:

● objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušiteľnosť a kompletnosť zásielky,

● zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platných obchodných podmienok platných v deň odoslania objednávky

● pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke; akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované,

● v prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru a v prípade, ak si tovar neprevezme, aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

7)      Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto. Súčasťou zásielky je vždy dodací list.

8)      V prípade doručenia tovaru kuriérom je tovar poistený v plnej výške .

 

IV.

Cena, platobné podmienky a prepravné

1)      Ceny uvedené na internetových stránkach www.bebaby.sk platia pre nákup tovarov prostredníctvom internetového obchodu. Cena platí pre konkrétny tovar a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise tovaru. Pre nákup tovarov priamo v predajni – Be Baby platia ceny, ktorými sú tieto tovary v predajni označené.

2)      Predávajúci – spoločnosť JMPromotion, s.r.o. je platcom DPH – IČ DPH: SK 2022256434.

3)      Ceny uvedené na internetových stránkach www.bebaby.sk sú s DPH.

4)      Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri potvrdzovaní objednávky.

5)      K cene za tovar bude pripočítaná cena za doručenie tovaru podľa spôsobu a miesta doručenia + balné.

6)      Tovar je možné uhradiť:

● prevodným príkazom alebo vkladom na účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry alebo na základe údajov poslaných predávajúcim kupujúcemu

● na dobierku pri prevzatí tovaru od kuriéra

● v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru v predajni – Be Baby

7) Všetky platby musia byť uskutočnené v EUR.

8) Daňový doklad (faktúra) je doručený kupujúcemu spolu s tovarom.

9) Pri preberaní tovaru platí kupujúci cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.

10) Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri potvrdzovaní objednávky.

11) Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu doručenia a hodnoty objednávky. Konkrétny spôsob dodania si zvolíte v sekcii „objednávka“.

 

Aktuálne sadzby a spôsob doručenia tovaru v rámci Slovenska (v cene zahrnuté poštovné + balné):

 • kuriér /prevod na účet/:                       3,50 €
 • kuriér /dobierka/:                                 4,50 €
 • osobne na predajniach Kalinčiakova 1, BB , alebo Družstevná 77, Badín ZADARMO
 • Nad 80 € - poštovné+ balné ZADARMO !!!
 • Expedičné náklady sa pri jednotlivých produktoch môžu líšiť. Uvedené ceny platia pri zásielke do 30kg.


Aktuálne sadzby a spôsob doručenia tovaru mimo Slovenska:
Česká republika

 • Kuriér:                    9,50 €
 • Kuriér /dobierka/: 11 €

 

Expedičné náklady sa pri jednotlivých produktoch môžu líšiť. Uvedené ceny platia pri zásielke do 30kg.

 

Ceny tovaru

Všetky ceny uvedené na stránkach sú vrátane DPH. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

 

V.

Odstúpenie od zmluvy

1) Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, príp. keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus tovaru, ktorý pozostával z viacerých dielov (kusov). Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je potrebné dodržať nižšie uvedené podmienky:

2) Kupujúci v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu nepoužitý v originál balení a s etiketou.

3) Kontaktovať mailom alebo telefonicky  predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je uvedený v prílohe 1. Spätná zásielka kupujúceho zaslaná formou dobierky nebude zo stranypredávajúceho prevzatá z účtovných dôvodov.

4) Ak bol tovar dodaný a kupujúci ho prevzal, je nevyhnutné ho zaslať späť na adresu predávajúceho uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

1. tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,

2. tovar nesmie byť použitý (je možné len jeho vyskúšanie),

3. tovar musí byť nepoškodený, v originál balení s etiketou.

4. tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.),

5. musí obsahovať doklad o kúpe /kópia/.

5) Tovar je potrebné posielať doporučene a poistený, pretože predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy (doporučene neznamená na dobierku)

6) pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, vráti predávajúci peniaze za tovar poukážkou alebo prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

7) V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 kalendárnych dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladova zmluvnú pokutu vo výške 10% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky, predávajúci to ale nemusí akceptovať, kupujúci musí predávajúceho o túto možnosť požiadať.

8) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a) tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b) zmenila sa cena dodávateľa tovaru

c) vystavená cena tovaru bola chybná

9) Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho.

 

§ 614

 

Ak je predávajúci podľa dohody s kupujúcim alebo podľa povahy veci povinný dodať vec na miesto určené kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať vec pri dodaní. V ostatných prípadoch je kupujúci povinný prevziať vec pri predaji, ak sa s predávajúcim nedohodne inak.

(2) Ak kupujúci neprevezme tovar , predávajúci je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie; výšku poplatku  na dopravu tam aj spiatočnú,ustanovuje osobitný predpis. 

VI.

Záruka a servis

1)      Všetky dodávky tovaru podliehajú záručným a reklamačným podmienkam. Kupujúci prijíma platnosť záučných a reklamačných podmienok odberom tovaru u predávajúceho, vyzdvihnutím balíka alebo dobierky, a tým nadobudnú platnosť. Reklamačný poriadok sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákonao ochrane spotrebiteľa v oblasti reklamácie tovaru.

2)      Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode www.bebaby.sk je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom daného tovaru, pričom dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

3)      Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty alebo od kuriéra, si ešte na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. Súčasťou dodania tovaru je faktúra, ktorá slúži ako dodací a záručný list.

4)      Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

5)      Zákazník si uplatňuje reklamáciu vypísaním reklamačného protokolu a jeho odoslaním  na mailovú adresu obchod.bebaby@gmail.com, alebo prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu predávajúceho.

6)      Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v primeranom balení tak aby tovar nemohol byť poškodený počas prepravy, vrátane kópie faktúry teda dokladu o kúpe prípadne záručného listu.

7)      Všetky záručné opravy sú bezplatné.

8)      Miestom na dopravenie reklamovaného tovaru je prevádzka predávajúceho  ak predávajúci neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo do servisného strediska).

9)      Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru.

10)  Predávajúci je povinný bezprostredne po rozhodnutí informovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom o výsledku reklamačného konania a zároveň kupujúcemu doručiť, e-mailom alebo doporučenou poštou písomný doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Poštovné a iné poplatky nevraciame.

 

 

VII.

Ochrana osobných údajov e- shopBeBaby

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
 4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
 5. právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 6. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
 7. právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
 8. právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
 9. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
 10. právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
 11. právo na prenosnosť osobných údajov,
 12. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
 13. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.
 14. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.
 15. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.
 16. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
 17. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.
 18. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

 

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

1) Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Každá vykonaná zmena bude v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Aktuálne platné znenie Obchodných podmienok bude zverejnené na internetovej stránke predávajúceho.

2) Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere,  za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
3) Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisova zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 102/2014  Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

4) Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

5) Používaním WWW stránok internetového obchodu www.bebaby.sk a vyplnením registrácie dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil. Zároveň berie na vedomie spracovanie svojich osobných údajov podľa § 7, ods. 4, pís. b zákona č. 428/2002 Z.z. t.j. údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

6) Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Alternatívne riešenie sporov: - postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Stranami sporu sú spotrebiteľ, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje. Orgánmi alternatívneho riešenia sporov sú okrem iných: Slovenská obchodná inšpekcia okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Platforma na podávanie alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu:

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

 

Kupujúci môže využiť na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu tiež platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na stránkach: http://ec.europa.eu/odr

 

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti 1.3.2016.


Úvodná stránkaÚvodná stránka

Košík  

(prázdny)

Filtrovanie