Kategórie

Výrobcovia

V Š E O B E C N É    O B C H O D N É     P O D M I E N K Y

I.

Všeobecné ustanovenia

1) Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť:

 

JMPromotion, s.r.o.

Radvanská 14

974 05 Banská Bystrica

 

 

Mobil: 0903 556 170, 0949 261 908

E-mail: obchod@jmpromo.sk

 

IČO: 36 689 505

DIČ: 2022256434

IČ DPH: SK 2022256434

 

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka      č. 12196/S, oddiel: Sro. (ďalej len „predávajúci“)

 

a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

2) Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá spôsobom uvedeným v bode II. ods.1 týchto Obchodných podmienok, kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

 

II.

Objednávka

1) Kupujúci si môže objednať tovar nasledovne:

-          priamo na internetovej stránke www.bebaby.sk prostredníctvom nákupného košíka

-          e-mailom na adrese obchod@jmpromo.sk (s uvedením presného názvu tovaru, počtu objednaných kusov, presnej adresy a telefónneho čísla kupujúceho)

-          osobne v predajni Be Baby, Kalinčiakova 2, 974 05  Banská Bystrica.

2)      Objednávka vykonaná prostredníctvom nákupného košíka alebo e-mailom sa považuje               za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

3)      Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, ktorá vzniká samotným dodaním tovaru kupujúcemu. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

4)      Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) príde kupujúcemu potvrdenie o prijatí a podrobnostiach objednávky (dostupnosť tovaru, cena, dodacia lehota a pod.). Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

5)      Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii, alebo pri realizácii objednávky. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

6)      Vyplnením záväznej objednávky, či registračného formulára v rámci internetového obchodu dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje budú v zmysle zákona č. 428/2002     Z. z. o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

7)   Potvrdená objednávka je záväzná, preto v prípade záujmu zrušiť túto záväznú objednávku je kupujúci povinný bezodkladne informovať predávajúceho. Ak bol tovar odoslaný na prepravu pred doručením žiadosti o zrušenie objednávky, môže kupujúci vrátiť tovar v zmysle zákona a to spätným odoslaním neporušeného tovaru na vlastné náklady aj s priloženým daňovým dokladom.Peniaze budú vrátené bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. Spätná zásielka kupujúceho zaslaná formou dobierky nebude zo strany predávajúceho prevzatá z účtovných dôvodov.   Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom) na adresu obchod@jmpromoobsk.

8)      Predávajúci má právo zrušiť objednávku, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar alebo ho zabezpečiť za dohodnutú cenu. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci zaplatil zálohu alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu do troch pracovných dní. Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne alebo neúplne uvedené kontaktné údaje, nedostupnosť kupujúceho a pod.).

III.

Dodacie lehoty a podmienky

1)      Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. Vo výnimočných prípadoch, keď objednaný tovar nie je na sklade, a nie je k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov, môže byť dodacia lehota dlhšia. Doručenie kuriérom je do 24 hodín od odoslania tovaru. Doručenie poštou je 1 - 5 dní od odoslania tovaru. Doručovanie sa vykonáva počas pracovných dní v rámci SR. V prípade záujmu o doručenie tovaru mimo SR je potrebné kontaktovať predávajúceho.

2)      O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať  pri potvrdení objednávky e-mailom alebo telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade           s bodom 2.7 týchto Obchodných podmienok.

3)      Tovar je kupujúcemu odoslaný až po pripísaní peňazí na bankový účet predávajúceho.

4)      Predávajúci sa zaväzuje:

● dodať kupujúcemu druh, veľkosť, množstvo a farebné prevedenie objednaného tovaru a to v dohodnutej cene

● dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k poškodeniu tovaru počas prepravy.

5)      Predávajúci nezodpovedá za:

● oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou,

● oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúcim pri objednávaní tovaru,

● za poškodenie zásielky zavinené poštou,

● prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť.

6)      Kupujúci sa zaväzuje:

● objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušiteľnosť a kompletnosť zásielky,

● zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platných obchodných podmienok platných v deň odoslania objednávky

● pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke; akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované,

● v prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru a v prípade, ak si tovar neprevezme, aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

7)      Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto. Súčasťou zásielky je vždy dodací list.

8)      V prípade doručenia tovaru kuriérom je tovar poistený v plnej výške .

 

IV.

Cena, platobné podmienky a prepravné

1)      Ceny uvedené na internetových stránkach www.jmpromotion.sk platia pre nákup tovarov prostredníctvom internetového obchodu. Cena platí pre konkrétny tovar a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise tovaru. Pre nákup tovarov priamo v predajni – Be Baby platia ceny, ktorými sú tieto tovary v predajni označené.

2)      Predávajúci – spoločnosť JMPromotion, s.r.o. je platcom DPH – IČ DPH: SK 2022256434.

3)      Ceny uvedené na internetových stránkach www.jmpromo.sk sú s DPH.

4)      Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri potvrdzovaní objednávky.

5)      K cene za tovar bude pripočítaná cena za doručenie tovaru podľa spôsobu a miesta doručenia + balné.

6)      Tovar je možné uhradiť:

● prevodným príkazom alebo vkladom na účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry, alebo na základe údajov poslaných predávajúcim kupujúcemu

● na dobierku pri prevzatí tovaru od kuriéra

● v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru v predajni – Be Baby

7) Všetky platby musia byť uskutočnené v EUR.

8) Daňový doklad (faktúra) je doručený kupujúcemu spolu s tovarom.

9) Pri preberaní tovaru platí kupujúci cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.

10) Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri potvrdzovaní objednávky.

11) Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu doručenia a hodnoty objednávky. Konkrétny spôsob dodania si zvolíte v sekcii „objednávka“.

 

Aktuálne sadzby a spôsob doručenia tovaru v rámci Slovenska (v cene zahrnuté poštovné + balné):

  • kuriér /prevod na účet/:                       3,50 €
  • kuriér /dobierka/:                                  4,50 €
  • osobne na predajni Kalinčiakova 2, BB , alebo Družstevná 77, Badín ZADARMO
  • Nad 200 € - poštovné+ balné ZADARMO !!!
  • Expedičné náklady sa pri jednotlivých produktoch môžu líšiť. Uvedené ceny platia pri zásielke do 30kg.


Aktuálne sadzby a spôsob doručenia tovaru mimo Slovenska:
Česká republika

  • Kuriér:                    9,50 €
  • Kuriér /dobierka/: 11 €

 

Expedičné náklady sa pri jednotlivých produktoch môžu líšiť. Uvedené ceny platia pri zásielke do 30kg.

 

Ceny tovaru

Všetky ceny uvedené na stránkach sú vrátane DPH. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

V.

Odstúpenie od zmluvy

1) Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je potrebné dodržať nižšie uvedené podmienky:

2) Kupujúci v lehote 14 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu nepoužitý v originál balení a s etiketou.

3) kontaktovať mailom alebo telefonicky  predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.  Spätná zásielka kupujúceho zaslaná formou dobierky nebude zo strany
predávajúceho prevzatá z účtovných dôvodov.


4) ak bol tovar dodaný a kupujúci ho prevzal, je nevyhnutné ho zaslať späť na adresu predávajúceho uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

1. tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,

2. tovar nesmie byť použitý,

3. tovar musí byť nepoškodený, v originál balení s etiketou.

4. tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.),

5. musí obsahovať doklad o kúpe /kópia/.

5) tovar je potrebné posielať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy (doporučene neznamená na dobierku)
6) pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, vráti predávajúci peniaze za tovar poukážkou alebo prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 15 dní  v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

7) V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy  po lehote 14 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov    a zmluvnú pokutu vo výške 10% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky, predávajúci tot ale nemusí akceptovať, kupujúci musí predávajúceho o túto možnosť požiadať.

8) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a) tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b) zmenila sa cena dodávateľa tovaru

c) vystavená cena tovaru bola chybná

§ 614

 

Ak je predávajúci podľa dohody s kupujúcim alebo podľa povahy veci povinný dodať vec na miesto určené kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať vec pri dodaní. V ostatných prípadoch je kupujúci povinný prevziať vec pri predaji, ak sa s predávajúcim nedohodne inak.

(2) Ak kupujúci neprevezme tovar , predávajúci je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie; výšku poplatku  na dopravu tam aj spiatočnú,ustanovuje osobitný predpis

 

 

 

 

VI.

Záruka a servis

1)      Všetky dodávky tovaru podliehajú záručným a reklamačným podmienkam. Kupujúci prijíma platnosť záučných a reklamačných podmienok odberom tovaru u predávajúceho, vyzdvihnutím balíka alebo dobierky, a tým nadobudnú platnosť. Reklamačný poriadok    sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona          o ochrane spotrebiteľa v oblasti reklamácie tovaru.

2)      Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode www.jbyebab.sk je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom daného tovaru, pričom dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

3)      Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty alebo od kuriéra, si ešte na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. Súčasťou dodania tovaru je faktúra, ktorá slúži ako dodací a záručný list.

4)      Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.
Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

5)      Zákazník si uplatňuje reklamáciu vypísaním reklamačného protokolu a jeho odoslaním  na mailovú adresu obchod@jmpromo.sk, alebo prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu predávajúceho.

6)      Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v primeranom balení tak aby tovar nemohol byť poškodený počas prepravy, vrátane kópie faktúry teda dokladu o kúpe prípadne záručného listu.

7)      Všetky záručné opravy sú bezplatné.

8)      Miestom na dopravenie reklamovaného tovaru je prevádzka predávajúceho  ak predávajúci neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo do servisného strediska).

9)      Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru.

10)  Predávajúci je povinný bezprostredne po rozhodnutí informovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom o výsledku reklamačného konania a zároveň kupujúcemu doručiť, e-mailom alebo doporučenou poštou písomný doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Poštovné a iné poplatky nevraciame.

VII.

Ochrana osobných údajov e- shop BeBaby

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. a č.84/2014 Z.z.

o ochrane osobných údajov.

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. a č.84/2014 Z.z.o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na webovom sídle bebaby.sk. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. a nasledne novely zákona č.84/2014 Z.z.o ochrane osobných údajov je JMPromotion, s.r.o. so sídlom Radvanská 14,974 05 Banská Bystrica oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope BeBaby na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky. 
V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope BeBaby, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámiť emailom na obchod.bebaby@gmail.com
BeBaby si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v e-shope BeBaby, ak nebola za posledných 36 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka. 
Po zrušení registrácie v e-shope  a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované. 
Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je JMPromotion s.r.o., povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Zakliknutím políčka „Súhlasím so zasielaním informácií“ v Registračnom formulári a v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. a č.84/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujete  JMPromotion  svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v Registračnom formulári ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou. 
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu : JMPromotion, s.r.o., Radvanská 14, 976 32 Badín , prípadne emailom na obchod.bebaby@gmail.com.
Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný JMPromotion  informovať o ich zmene poštou na adresu JMPromotion, prípadne emailom na obchod.bebaby@gmail.com. 
Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s JMPromotion ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod.
Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.
Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. a č.84/2014 Z.z.

o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od JMPromotion vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných JMPromotion
Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté:

 

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

1) Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Každá vykonaná zmena bude v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Aktuálne platné znenie Obchodných podmienok bude zverejnené na internetovej stránke predávajúceho.

2) Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere,  za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení     a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
3) Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z. z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

4) Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

5) Používaním WWW stránok internetového obchodu www.jmpromo.sk a vyplnením registrácie dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil. Zároveň berie na vedomie spracovanie svojich osobných údajov podľa § 7, ods. 4, pís. b zákona č. 428/2002 Z.z. t.j. údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

6) Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti 1.11.2011.


Úvodná stránkaÚvodná stránka

Košík  

(prázdny)

Filtrovanie

Nové produkty

  • ZOPA Organizér na kočík Deluxe
  • OHRIEVAČ NA FĽAŠE S MOŽNOSŤOU POUŽITIA V AUTE
ZOPA Organizér na kočík Deluxe
-          Vyrobený z priedušnej nylonovej... >>
OHRIEVAČ NA FĽAŠE S MOŽNOSŤOU POUŽITIA V AUTE
Univerzální ohřívačka lahví, která funguje... >>
OHRIEVAČ NA FĽAŠE
Univerzální ohřívačka lahví, která funguje... >>
INTERAKTÍVNA GULIČKA - JEŽKO
Interaktivní kulička– rozvíjí motorické a... >>
INTERAKTÍVNA GULIČKA - SOVIČKA
Interaktivní kulička– rozvíjí motorické a... >>
Kolotoč nad postieľku s projektorom a melódiou
Elektricky ovládaný kolotoč s projektorem a... >>
Kolotoč nad postieľku s projektorom a diaľkovým ovládaním
Elektricky ovládaný kolotoč nad postýlku... >>
Hydratačná fľaša s počítadlom - tmavomodrá 710ML
Hydratačná fľaša pre športovcov s počítadlom... >>
Termoska na jedlo s šálkou - tmavomodrá 710ML
Nerezová vákuovo izolovaná termoska na jedlo... >>
Vodotesný termohrnček - červená 470ML
Vodotesný nerezový vákuovo izolovaný... >>
Termoska so šálkou metalicky šedá 800ML
Termoska so šálkou metalicky šedá s... >>
Termoska so šálkou do extrémnych podmienok 900ml
Veľmi ľahká nerezová vákuovo izolovaná... >>
Termoska so šálkou do extrémnych podmienok 900ml
Veľmi ľahká nerezová vákuovo izolovaná fľaša... >>
Termoska na jedlo s skladacou lyžicou a ochranu dna tmavomodrá
Nerezová vákuovo izolovaná termoska na... >>
Termoska na jedlo s skladacou lyžicou a ochranu dna - nerez
Nerezová vákuovo izolovaná termoska na jedlo... >>
Topánky Protetika MATY grey
Celoročná detská obuv značky Protetika .... >>
Topánky Protetika Maty lila
Celoročná detská obuv značky Protetika .... >>
Topánky Protetika GLEN fuxia
Celoročná detská obuv značky Protetika .... >>
Topánky Protetika GLEN navy
Celoročná detská obuv značky Protetika .... >>
Flanelová plienka s potlačou New Baby biela so žirafkou
Flanelová plienka s potlačou - 1 ks. Ideálny... >>
Plyšová hračka s hracím strojčekom Baby Mix králiček modrý
Krásna plyšová hračka so zvukom Baby Mix... >>
Plyšová hračka s hracím strojčekom Baby Mix králiček ružový
Krásna plyšová hračka so zvukom Baby Mix... >>

Všetky nové produkty